yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Johtaminen yhdistyksissä

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Johtaminen mielletään helposti työelämään kuuluvaksi ilmiöksi, mutta se on osa kaikkea toimintaa jossa ihmiset toimivat tavoitteellisesti ryhmässä.

Yhdistyksissä tarvitaan johtamista, vaikka toiminta olisi vapaaehtoista harrastetoimintaa. Asioita täytyy saada tehdyksi ja jäsenten tulisi viihtyä yhteisessä toiminnassa.

Itse asiassa johtamista tapahtuu, vaikka sitä ei tehtäisikään tietoisesti. Parhaisiin tuloksiin kuitenkin päästään, kun ollaan tietoisia, miten asioihin vaikutetaan. Esimerkiksi siten, että valitaan puheenjohtaja, muut hallituksen jäsenet ja urheiluseuran valmentajat johtamaan toimintaa.

Eri näkökulmat johtamiseen

Johtaminen ei ole määräilyä, vaan keskeistä on ymmärtää, miten ihmiset motivoituvat toimimaan oma-aloitteisesti. Järjestöissä tämä korostuu, sillä jäseninä ollaan vapaaehtoisesti ja ristiriitatilanteissa saatetaan äänestää jaloilla. Johtamisessa voidaan erottaa asiakeskeinen ja ihmiskeskeinen johtaminen.

Ihmiskeskeinen johtaminen pyrkii motivoimaan

Ihmiskeskeisessä johtamisessa ylläpidetään toimijoiden motivaatiota ja nähdään, että asiat edistyvät ihmisten oman osaamisen kautta. Tällöin tulee ymmärtää psykologiaa ja ihmisten organisaatiokäyttäytymistä.

Asiakeskeisessä johtamisessa neuvotaan

Asiakeskeistä johtamistapaa täytyy käyttää varsinkin, jos toimijoilla ei ole taitoa tehdä asiaa. Tällöin täytyy ohjata, neuvoa ja keskittyä tehtävään asiaan, eikä ihmisillä ole juuri mahdollisuutta vaikuttaa omaan toimenkuvaan.

Apuvälineitä johtamiseen

On olemassa monenlaisia työkaluja helpottamaan johtamisen suunnittelua. Lisäksi on olemassa kokonaisvaltaisempia malleja johtamiselle. Tällaisia ovat esimerkiksi prosessi-, laatu- ja muutosjohtaminen.

Sisällön tuottanut: Eetanet

Johtamisen työkaluja

Johtaminen on yhtä aikaa oman persoonan käyttöä hyvän hengen luomiseksi ja toiminnan tarkkaa suunnittelua, jotta asiat tulee tehtyä ja tavoitteet saavutetaan.

Johtamisen ja motivaation edistämisen apuna ovat mm.

  • osaamiskartoitukset
  • palautejärjestelmä
  • kehityskeskustelut
  • prosessianalyysit
  • mittarit
  • muistilistat
  • perehdytys- ja viestintäsuunnitelmat
  • laatukäsikirjat

Tärkeämpää on käyttää muutamaa työkalua hyvin ja järjestelmällisesti, kuin yrittää soveltaa kaikkia hutiloiden.

Esimerkiksi järjestön osaamiskartoitusta tehdessä tulee suunnitella ennakkoon, miten kerättyä tietoa hyödynnetään, miten tiedonkeruu ja tulokset viestitään ja mihin jatkotoimenpiteisiin ryhdytään.

Käytä johtamisen välineitä oikein

Työkaluja täytyy osata käyttää oikein. Monilla työpaikoilla kehityskeskusteluita on käytetty palkkakeskusteluun tai työntekijän moittimiseen.

Kehityskeskusteluiden idea on kuitenkin päinvastainen. Niiden avulla voidaan parantaa motivaatiota, kun alaiset pääsevät antamaan rehellistä ja kehittävää palautetta, vaikuttamaan omaan työnkuvaan ja urasuunnitteluun sekä kuulemaan mitä häneltä odotetaan.

Järjestön hallituksen puheenjohtajan pitämät kehityskeskustelut muille hallituksen jäsenille voivat tehostaa hallitustyöskentelyä huomattavasti.

Myös teknisistä apuvälineistä, kuten internetin viestintäpalveluista on oikein käytettynä hyötyä, mutta ne eivät koskaan yksinään ratkaise johtamisen ongelmia eivätkä korvaa huolellista toiminnan suunnittelua. Tärkeää on myös oman järjestön ja sen jäsenten tuntemus, sekä ymmärrys organisaatioiden lainalaisuuksista.

Sisällön tuottanut: Eetanet

 

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Rekisteröidy ilmaiseksi

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!