yhdistystieto.fi Yhdistysarki helpommaksi yhdessä!

Tapahtumasta ilmoittaminen

Muokkaa tätä artikkelia Näytä Wikin kategoriat. Näytä historia

Yleisötilaisuus vai yleinen kokous?

Kokoontumislain mukaan sekä yleisestä kokouksesta että yleisötilaisuudesta tulee yleensä ilmoittaa poliisille. Tietyissä tapauksissa ilmoitus voidaan tosin jättää tekemätttä.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuus on yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu vastaavanlainen tilaisuus, joka ei vastaa yleisen kokouksen määritelmää.

Yleisötilaisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaisiin tilaisuuksiin, joihin voivat osallistua vain kutsuvieraat tai tietyn yhteisön jäsenet, jollei tilaisuutta tiettyjen tekijöiden perusteella voida pitää yksityisenä. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi vähäinen osanottajamäärä, paikka tai tilaisuuden erityisluonne. Puolukanpoimijoiden yhdistyksen syysretkestä ei siis tarvitse poliisille ilmoittaa.

Yleinen kokous

Yleinen kokous on kokoontumislain mukaan mielenosoitus tai muu kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetty tilaisuus, johon voivat osallistua ja jota voivat seurata muutkin kuin nimenomaisesti kutsut henkilöt. Kokoontumislain mukaan kaikilla on oikeus osallistua yleiseen kokoukseen.

Kokoontumislain mukaan yleisen kokouksen saa järjestää ilman omistajan tai haltijan lupaa ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muulla vastaavalla yleisellä paikalla. Jos kokouksesta on odotettavissa kohtuutonta haittaa ympäristölle tai paikan omistajalle, voi omistaja tai haltija rajoittaa paikan käyttämistä.

Yleisestä kokouksesta ilmoittaminen

Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta tulee tehdä suullinen tai kirjallinen ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista. Yleisen kokouksen voi järjestää lyhyemmälläkin varoitusajalla, jos kokouksesta ei aiheudu kohtuutonta haittaa yleiselle järjestykselle.

Ilmoitusta tehdessä on tärkeä valita yhteyshenkilö, joka on poliisin tavoitettavissa ennen ja jälkeen kokouksen.

Oikea aika, väärä paikka?

Jos useampi taho ilmoittaa järjestävänsä yleisen kokouksen samaan aikaan samassa paikassa ja jos kokouksien samanaikainen järjestäminen on mahdotonta, tavallisesti kokousilmoituksen ensin tehnyt on etusijalla. Poliisi voi neuvotella järjestäjien kanssa ja siirtää kokoukset toiseen ajankohtaan tai paikkaan.

Poliisi voi määrätä kokouksen siirrettäväksi sopivampaan paikkaan myös silloin, jos järjestäjien ilmoittama paikka vaarantaa turvallisuutta tai aiheuttaa huomattavaa haittaa ja häiriötä. Poliisi voi määrätä kulkueen reittiä muutettavaksi myös liikenteen sujuvuuden säilyttämiseksi.

Yleisötilaisuudesta ilmoittaminen

Yleisötilaisuudesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjestämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle eikä määräajan laiminlyönti vaikeuta kohtuuttomasti poliisin tehtäviä.

Tilaisuudesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta, jos se ei edellytä järjestys- tai turvallisuustoimenpiteitä eikä liikennejärjestelyjä sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat tilaisuuden luonne, järjestämispaikka tai vähäinen osanottajamäärä.

Ilmoitus tehdään poliisilaitoksella

Yleisötilaisuudesta ilmoitetaan täyttämällä yleisellä paikalla järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus. Ilmoituksen käsittely ja päätös ovat maksullisia. Järjestäjä voi ilmoittaa samalla kertaa useammista samanlaisista ja samassa paikassa eri ajankohtana järjestettävistä tilaisuuksista, jos järjestämispaikan poliisi antaa siihen suostumuksensa.

Poliisi voi vaatia ilmoituksen lisäksi myös muita selvityksiä, esimerkiksi järjestämispaikan omistajan suostumuksen ja muut lain edellyttämät ilmoitukset ja luvat. Poliisi voi myös vaatia näyttöä vastuuvakuutuksen ottamisesta. Poliisi voi kokoontumislain puitteissa kieltää tai keskeyttää yleisötilaisuuden. Poliisi saattaa myös antaa etukäteen ja tilaisuuden aikana kokoontumislakiin perustuvia ohjeita.

Etsi tietoa wikistä ja keskusteluista!
Yhdistystieto-palvelu suljetaan 31.3.2020.

Kiitämme kaikkia palvelun käyttäjiä ja yhteistyökumppaneita kuluneista vuosista!

Rekisteri ja Kotisivut yhdistykselle

Lue lisää!